วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

หลักการและเหตุผลของกิจกรรมจิตอาสา

จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ วัดธรรมมงคล

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดธรรมงคล

"จิตอาสา" คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผยแผร่ ให้กับส่วนรวม....ทั้งนี้การมีจิตอาสายังช่วยลด ความเห็นแก่ตัว หรือความเป็นตัว เป็นตน หรือ ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเองให้ลดน้อยลง กลุ่มนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นผู้มีจิตอาสา จึงได้จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒวัดธรรมมงคลขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และประชาชนที่พบเห็น ได้เป็นผู้รู้จักเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
คำว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น